Javna sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja u predmetu Ante Kovać

16.12.2014, 10:33
Pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda BiH u predmetu Ante Kovać za dan, 17. decembar 2014. godine, sa početkom u 09:00 sati, u sudnici 8, zakazana je javna sjednica povodom odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: Ap 1751/11 od 06.11.2014. godine, kojom je drugostepena presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: X-KRŽ-08/489 od 12.11.2010. godine, ukinuta u dijelu koji se odnosi na primjenu blažeg krivičnog zakona.

 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 06. novembra 2014. godine djelimično usvojio apelaciju osuđenog Ante Kovaća, utvrdio povredu prava optuženog iz člana 7. stav 1. Evropske konvencije, te ukinuo drugostepenu presudu Suda BiH u dijelu koji se odnosi na primjenu blažeg zakona i naložio Sudu Bosne i Hercegovine da „po hitnom postupku donese novu odluku u skladu s članom 7. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda“. Istom odlukom odbijena je kao neosnovana apelacija Ante Kovaća, podnesena protiv presude Suda BiH broj: X-KRŽ-08/489 od 12.11.2010. godine u odnosu na  član II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i član 6. stav 1. i stav 3. tačka d) EKLJP i u odnosu na povredu prava na žalbu iz člana 2. Protokola broj 7 uz EKLJP. Takođe, odbijena je kao neosnovana apelacija Ante Kovaća izjavljena protiv rješenja Suda BiH broj X-KRŽ-08/498 od 10.05.2011. godine i X-KRŽ-08/498 od 18.03.2011. godine u odnosu na član 2. Protokola broj 7 uz EKLJP.

Dana, 10. jula 2009. godine, Sud je izrekao prvostepenu presudu kojom je optuženi Ante Kovać oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva,   za koje krivično djelo je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 13 godina.

 

Sjednica Apelacionog vijeća Odjela I za ratne zločine Suda BiH održana je 4. marta 2010. godine, nakon koje je vijeće Apelacionog odjeljenja donijelo drugostepeno rješenje kojim se prvostepena presuda od 10. jula 2009. godine ukida i određuje održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja, nakon održanog pretresa, izreklo je 12. novembra 2010. godine drugostepenu presudu, kojom je Ante Kovać oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke e) i f) u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH), te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od devet godina.