Ante Kovać osuđen na 8 godina zatvora

08.01.2015, 11:09
Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine dana, 19. decembra 2014. godine otpremilo je presudu od 17. decembra 2014. godine kojom je preinačena presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: X-KRŽ-08/489 od 12. novembra 2010. godine u dijelu primjene materijalnog zakona i odluke o kazni, pa su radnje za koje je Ante Kovać, navedenom presudom oglašen krivim, pravno kvalifikovane kao krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu preuzeti KZ SFRJ), te je optuženi Kovać osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina.

 

Na osnovu člana 50. stav 1. preuzetog KZ SFRJ vrijeme koje je osuđeni proveo u pritvoru, kao i na izdržavanju kazne po pravosnažnoj presudi Suda Bosne i Hercegovine broj: X-KRŽ-08/489, od 25. februara 2011. godine pa nadalje, uračunava se u izrečenu kaznu zatvora.

 

U preostalom dijelu presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: X-KRŽ-08/489 od 12. novembra 2010. godine ostala je neizmijenjena.

 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 06. novembra 2014. godine djelimično usvojio apelaciju osuđenog Ante Kovaća, utvrdio povredu prava optuženog iz člana 7. stav 1. Evropske konvencije, te ukinuo drugostepenu presudu Suda BiH u dijelu koji se odnosi na primjenu blažeg zakona i naložio Sudu Bosne i Hercegovine da „po hitnom postupku donese novu odluku u skladu s članom 7. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda“. Istom odlukom odbijena je kao neosnovana apelacija Ante Kovaća, podnesena protiv presude Suda BiH broj: X-KRŽ-08/489 od 12.11.2010. godine u odnosu na  član II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i član 6. stav 1. i stav 3. tačka d) EKLJP i u odnosu na povredu prava na žalbu iz člana 2. Protokola broj 7 uz EKLJP. Takođe, odbijena je kao neosnovana apelacija Ante Kovaća izjavljena protiv rješenja Suda BiH broj: X-KRŽ-08/498 od 10. maja 2011. godine i X-KRŽ-08/498 od 18. marta 2011. godine u odnosu na član 2. Protokola broj 7 uz EKLJP.

Dana, 10. jula 2009. godine, Sud je izrekao prvostepenu presudu kojom je optuženi Ante Kovać oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva,   za koje krivično djelo je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 13 godina.

 

Sjednica Apelacionog vijeća Odjela I za ratne zločine Suda BiH održana je 4. marta 2010. godine, nakon koje je vijeće Apelacionog odjeljenja donijelo drugostepeno rješenje kojim se prvostepena presuda od 10. jula 2009. godine ukida i određuje održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja, nakon održanog pretresa, izreklo je 12. novembra 2010. godine drugostepenu presudu, kojom je Ante Kovać oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke e) i f) u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH), te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od devet godina.