Dragan Šekarić osuđen na 14 godina zatvora

13.02.2015, 16:07
Nakon okončanja glavnog pretresa prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 13. februara 2015. godine presudu kojom je optuženi Dragan Šekarić oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv čovječnosti iz člana.172. stav 1.tačka h) u vezi sa tačkama a) i g) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine sve u vezi sa članom 180. stav 1. Zakona o krivičnom postupku BiH. S tim u vezi, Sud je optuženom Draganu Šekariću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godina.

 

Optuženi Dragan Šekarić oglašen je krivim što je za vrijeme širokog i sistematičnog napada Vojske Srpske Bosne i Hercegovine, kasnije Vojske Republike Srpske, koji je trajao od kraja maja 1992.godine do jeseni 1992.godine, a koji je bio usmjeren protiv civilnog nesrpskog stanovništva područja općine Višegrad, kao pripadnik  Vojske Republike Srpske, svjestan tog napada, vršio progon nesrpskog civilnog stanovništva  na etničkoj, nacionalnoj, kulturnoj i vjerskoj osnovi, i to ubistvom i silovanjem.Za tri tačke optužnice optuženi je oslobođen optužbe.

 

Na osnovu člana 188. stav 4. i 189. stav  1. ZKP- a BiH optuženi se oslobađa obaveze naknade  troškova krivičnog postupka.

 

Na osnovu odredbe člana 198. stav 2. I 3. ZKP BiH, oštećeni su upućeni na parnicu.

 

*****

 

Svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravomoćnom presudom ne utvrdi njegova krivnja (Član 3. ZKP BiH).

 Prvostepeno vijeće donosi odluku na osnovu dokaza koje na glavnom pretresu izvedu tužilac i odbrana. Prvostepeno vijeće presudu zasniva na dokazima izvedenim na glavnom pretresu koji moraju biti van razumne sumnje da bi se mogla donijeti osuđujuća presuda.

 Ova odluka nije pravosnažna. Protiv ove odluke je dozvoljena žalba koju će razmatrati Apelaciono odjeljenje ovog suda. U žalbi se mogu iznositi novi dokazi ako stranke i odbrana dokažu da nisu bili u mogućnosti da ih iznesu u prvostepenom postupku.

Poštivanje principa pretpostavke o nevinosti integralni je dio prava na pravično suđenje. Ne preporučuje se komentarisanje odluka prvostepenog vijeća do donošenja pravosnažne odluke. Mišljenja i informacije u vezi sa sudskim postupcima koji su u toku treba da budu prenošene i širene samo onda kada to ne stvara predrasude u pogledu pretpostavke o nevinosti osumnjičenog ili optuženog (Dodatak Preporuci Rec (2993) 13 Komiteta ministara Vijeća Evrope od 10. jula 2003. godine).

 

Ukoliko dođe do komentarisanja ove odluke, preporučuje se korištenje dodatnih pojašnjenja ovlaštenog portparola Suda. Poželjno je u komentare uključiti i mišljenja kompetentnih sagovornika iz akademske i advokatske zajednice.