S1 1 K 014550 14 Krž Šekarić Dragan

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), d) e), g), i) i k) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a sve u vezi sa članom i 180. stav 1. istog Zakona.

Tužilački broj: T20 0 KTRZ 0006581 13

Broj optuženih: 1

Tužilac: Seid Marušić

Sudija za prethodno saslušanje: Davorin Jukić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Mira Smajlović, Zoran Božić, Mediha Pašić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Redžib Begić, Dragomir Vukoje, Meddžida Kreso

Datum potvrđivanja optužnice : 14.01.2014.

Predmet pravosnažno okončan : 30.09.2015.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

U optužnici se, između ostalog,  navodi da je optuženi Šekarić Dragan za vrijeme širokog i sistematičnog napada Vojske Srpske republike Bosne i Hercegovine u periodu od početka aprila 1992. godine i tokom 1993. godine na civilno nesrpsko stanovništvo širih područija općina Goražde i Višegrad, kao pripadnik srpske teritorijalne odbrane i paravojne formacije pod nazivom „Osvetnik“,  svjestan tog napada  vršio progon nesrpskog civilnog stanovništva na političkoj,  nacionalnoj, vjerskoj, kulturnoj osnovi, i to ubistvima, mučenjima, silovanjem i drugim nečovječnim djelima.

Optužnica tereti Šekarić Dragana za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), d) e), g) i) Krivičnog zakona BiH, u vezi sa članom i 180. stav 1. (individualna krivična odgovornost) istog zakona.


Optuženi/na: Šekarić Dragan
Branilac: Borislav Jamina
Presuda/Odluka Djelimična

1.

Optuženi/na: Šekarić Dragan
Djelo: Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), d) e), g), i) i k) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a sve u vezi sa članom i 180. stav 1. istog Zakona.
Mjesto učinjenja djela: Goražde i Višegrad
Vrijeme učinjenja djela: 1992. - 1993.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Šekarić Dragan
Pritvor Period: 06.10.2014. -

Sud Bosne i Hercegovine je dana, 14. januara 2014. potvrdio optužnicu kojom se optuženi Dragan Šekarić tereti da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), d), e), g), i) i k), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH). 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 19. februara 2014. godine, optuženi Dragan Šekarić se izjasnio da nije kriv.

Glavni pretres u ovom predmetu počeo je 24. marta 2014. godine.

Nakon okončanja glavnog pretresa prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 13. februara 2015. godine presudu kojom je optuženi Dragan Šekarić oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv čovječnosti iz člana.172. stav 1.tačka h) u vezi sa tačkama a) i g) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine sve u vezi sa članom 180. stav 1. Zakona o krivičnom postupku BiH. S tim u vezi, Sud je optuženom Draganu Šekariću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godina.

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 30. septembar 2015. godine.

Sud je dana, 28. decembra 2015. godine u predmetu Dragan Šekarić otpremio drugostepenu presudu kojom se djelimično uvažava žalba Tužilaštva BiH, pa se presuda Suda od 13. februara 2015. godine  preinačava u dijelu koji se odnosi na krivičnopravnu sankciju na način da se optuženi Dragan Šekarić osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 17 godina dok se žalba optuženog Dragana Šekarića odbija kao neosnovana, pa prvostepena presuda u ostalom dijelu ostaje neizmijenjena. U odnosu na optuženog Dragana Šekarića, Sud je donio rješenje o produženju pritvora koji po ovom rješenju može trajati do upućivanja na izdržavanje kazne, a najduže do isteka trajanja izrečene kazne.


Vijesti: