Milorad Trbić osuđen na 20 godina zatvora

16.02.2015, 15:43
Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je, odlučujući povodom odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: AP-1240/11 od 06.11.2014. godine, kojom je ukinuta drugostepena presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj: X-KRŽ-07/386 od 21.10.2010. godine, u dijelu koji se odnosi na primjenu blažeg krivičnog zakona, dana, 03. februara 2015. godine otpremilo presudu od 19. januara 2015. godine kojom je drugostepena presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: X-KRŽ-07/386 od 21. oktobra 2010. godine preinačena u odnosu na primjenu krivičnog zakona i odluku o kazni, pa su radnje za koje je Milorad Trbić, prvostepenom presudom oglašen krivim, pravno kvalifikovane kao krivično djelo genocid iz člana 141. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, u vezi sa članom 22. (saizvršilaštvo) istog Zakona. Slijedom navedenog, Sud je navedenu presudu preinačio i u dijelu odluke o kazni, te optuženog Milorada Trbića osudio na kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina, u koju kaznu mu se na osnovu člana 50. KZ SFRJ ima uračunati vrijeme koje je optuženi proveo u pritvoru i na izdržavanju kazne po pravosnažnoj presudi Suda Bosne i Hercegovine.

 

U preostalom dijelu presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: X-KRŽ-07/386 od 21.10.2010. godine ostaje neizmijenjena.

 

Presudom Suda Bosne i Hercegovine broj: X-KR-07/386 od 16. oktobra 2009. godine, optuženi Milorad Trbić oglašen je krivim da je radnjama detaljno opisanim u tačkama 1.a)-h) izreke presude počinio krivično djelo genocid iz člana 171. KZ BiH, i to tačka a) ubijanje pripadnika grupe i tačka b) nanošenje teških tjelesnih povreda ili duševnih povreda pripadnicima grupe, a sve u vezi sa članom 180. stav 1 KZ BIH, te osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od (30) trideset godina u koju je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru.

 

 

Istom presudom optuženi je oslobođen optužbe da je radnjama opisanim u tačkama 1, 2 i 3. ovog dijela presude izvršio krivično djelo genocid iz člana 171. KZ BiH, čime bi počinio djela iz navedenog člana, i to iz tačke a) ubijanje pripadnika grupe, tačke b) nanošenje teških tjelesnih ozljeda ili duševnih povreda pripadnicima grupe, tačke c) smišljeno nametanje uslova života grupi sračunatih da dovedu do njenog potpunog ili djelimičnog fizičkog uništenja, te tačke d) nametanje mjera sa ciljem da spriječe rađanje unutar grupe, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. KZ BIH.

 

Odlučujući o žalbama tužioca, branioca optuženog Trbića i oštećenih, Apelaciono vijeće Odjela I za ratne zločine Suda BiH je presudom broj: X-KRŽ- 07/386 od 21.oktobra 2010. godine, odbilo kao neosnovane  sve navedene žalbe i potvrdilo prvostepenu presudu  Suda BiH broj: X-KR-07/386 od 16.oktobra 2009. godine.

 

Postupajući po apelaciji osuđenog Milorada Trbića, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 06. novembra 2014. godine donio odluku broj: AP- 1240/11 kojom je djelimično usvojio predmetnu apelaciju, utvrdivši povredu člana II/2. Ustava Bosne i Hercegovine i člana 7. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu EKLJP), te je ukinuo presudu Suda Bosne i Hercegovine broj: X-KRŽ- 07/386 od 21.oktobra 2010. godine, u dijelu koji se odnosi na primjenu blažeg krivičnog zakona.

 

Postupajući u skladu sa obavezom koja proizlazi iz odluke Ustavnog suda BiH, a u cilju njene što hitnije implementacije, Apelaciono vijeće je dana, 19. januara 2015. godine održalo javnu sjednicu, na kojoj su tužilac, osuđeni Milorad Trbić i njegov branilac ostali kod svih navoda i prijedloga iz žalbe uložene protiv prvostepene presude.

 

Apelaciono vijeće je donijelo novu odluku kako bi otklonilo povredu utvrđenu odlukom Ustavnog suda koja je obavezujuća za ovaj sud, i to po hitnom postupku kako je to naloženo.