Otpremljena drugostepena presuda u predmetu Predrag Milisavljević i dr.

07.08.2015, 10:29
Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine je 23. jula 2015. godine otpremilo drugostepenu presudu od 02. juna 2015. godine u predmetu Predrag Milisavljević i dr., kojom su u cijelosti odbijene kao neosnovane žalbe Tužilaštva Bosne i Hercegovine i branioca optuženog Predraga Milisavljevića, izjavljene protiv presude Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 1 K 011128 12 Krl od 28. oktobra 2014. godine, dok je žalba branioca optuženog Miloša Pantelića djelimično uvažena, te je presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 1 K 011128 12 Krl preinačena u odluci o kazni na način da je optuženom Milošu Panteliću za krivično djelo zločini protiv čovječnosti izrečena kazna zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina. U preostalom dijelu prvostepena presuda je potvrđena.

 

Prvostepenom presudom Suda BiH optuženi Predrag Milisavljević i Miloš Pantelić su oglašeni krivim da su radnjama opisanim pod tačkom 1. izreke presude počinili krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a) KZ BiH, a sve u vezi sa članom 29. KZ BiH, te su zbog izvršenja navedenog krivičnog djela osuđeni na kazne zatvora od po 20 (dvadeset) godina. Na osnovu člana 56. KZ BiH, optuženima je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru.

 

Istom presudom, optuženi Predrag Milisavljević, Miloš Pantelić i Ljubomir Tasić su na osnovu člana 284. tačka c) ZKP BiH, oslobođeni optužbi da su radnjama po pojedinim tačkama optužnice počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti.

 

Tužilaštvo je izjavilo žalbu zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja u odnosu na oslobađajući dio presude, i to u odnosu na optuženog Miloša Pantelića, za radnje opisane pod tačkom 4., 5., 6., 7. i 8. izreke presude, a u odnosu na optužene Predraga Milisavljevića i Ljubomira Tasića, za radnje opisane pod tačkom 8. izreke presude. Tužilaštvo je izjavilo žalbu i zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji u odnosu na optužene Predraga Milisavljevića i Miloša Pantelića, predloživši na kraju žalbe da apelaciono vijeće uvaži žalbu, pobijanu presudu u gore navedenom dijelu ukine i odredi održavanje pretresa, odnosno, da pobijanu presudu u osuđujućem dijelu preinači, tako što će optuženim Predragu Milisavljeviću i Milošu Panteliću izreći kaznu zatvora u dužem trajanju.

 

Branilac optuženog Predraga Milisavljevića je izjavio žalbu zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o krivičnopravnoj sankciji, te imovinskopravnom zahtjevu, sa prijedlogom da apelaciono vijeće uvaži žalbu i preinači prvostepenu presudu u osuđujućem dijelu, te optuženog Milisavljevića oslobodi od optužbe za izvršenje krivičnog djela Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a) KZ BiH, a sve u vezi sa članom 29. KZ BiH, ili da prvostepenu presudu ukine i odredi održavanje pretresa, te donese rješenje o ukidanju pritvora u odnosu na optuženog Milisavljevića.     

 

Branilac optuženog Miloša Pantelića je izjavio žalbu zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, predloživši da apelaciono vijeće pobijanu presudu ukine i održi pretres, uz ponovno izvođenje već izvedenih dokaza, i to ponovnim određenih saslušanjem svjedoka te nakon toga donese oslobađajuću presudu.

 

Apelaciono vijeće je dana, 02. juna 2015. godine održalo javnu sjednicu na kojoj su stranke usmeno prezentirale razloge žalbe ostajući pri pismenim navodima i prijedlozima.

 

Nakon što je ispitalo pobijanu presudu u granicama žalbenih navoda, Apelaciono vijeće je donijelo navedenu odluku.