Gligor Begović osuđen na 13 godina zatvora

11.12.2015, 14:23
Nakon okončanja glavnog pretresa, vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je dana, 11. decembra 2015. godine presudu kojom je optuženi Gligor Begović oglašen krivim da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, a u vezi sa članom 22. istog zakona. Za navedeno krivično djelo Sud je optuženog Gligora Begovića osudio na kaznu zatvora u trajanju od 13 (trinaest) godina.

 

Optuženi Gligor Begović je oglašen krivim što je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, u vrijeme oružanog sukoba između Vojske Republike Srpske i Armije BiH u zatvoreničkom centru „Batković“ na teritoriji općine Bijeljina, gdje su bili zatvoreni civili bošnjačke nacionalnosti, držani u nehumanim uslovima, podrvgnuti ubistvima, namjernom nanošenju velikih patnji i povreda tjelesnog  integriteta i zdravlja,  kao pripadnik Vojske Republike Srpske, postupao suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava kršeći odredbe člana 3.stav.1.tačka a) i c) Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba od 12.8.1949. godine.

 

Istom presudom optuženi Gligor Begović je oslobođen optužbe da je radnjama opisanim u tačkama 9., 11., 14. i 17. izmijenjene optužnice počinio krivično djelo ratni zločin protiv ratnih  zarobljenika iz člana 144. KZSFRJ, radnjama pod tačkom 20. i 22. izmijenjene optužnice počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. KZ SFRJ i radnjom iz tačke 7. izmijenjene optužnice krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. KZ SFRJ u vezi s članom 22. istog zakona.

 

Takođe, presudom je odbijena optužba da je optuženi Gligor Begović radnjama opisanim u tačkama 1 i 1a) dispozitiva optužnice počinio krivično djelo ratni zločin protiv ratnih  zarobljenika iz člana 144. KZSFRJ, a radnjama opisanim pod tačkom 23., krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva  iz člana 142. KZ SFRJ.