Dragan Šekarić osuđena na 17 godina zatvora

05.01.2016, 09:27
Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine je 25. decembra 2015. godine otpremilo drugostepenu presudu od 30. septembra 2015. godine u predmetu Dragan Šekarić kojom je djelimično uvažena žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine, dok je žalba optuženog Dragana Šekarića odbijena kao neosnovana, te je presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 1 K 014550 14 Krl od 13. februara 2015. godine preinačena u odluci o kazni na način da je optuženom Draganu Šekariću za krivično djelo zločini protiv čovječnosti izrečena kazna zatvora u trajanju od 17 (sedamnaest) godina. U preostalom dijelu prvostepena presuda je ostala neizmijenjena.

 

Prvostepenom presudom Suda BiH od 13. februara 2015. godine optuženi Dragan Šekarić oglašen je krivim da je radnjama opisanim u osuđujućem dijelu izreke te presude počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a) i g) KZ BiH, sve u vezi sa članom 180. stav 1. istog zakona i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godina.  

 

Istom presudom na osnovu člana 284. stav 1. tačka c) ZKP BiH, optuženi je oslobođen od optužbe da bi radnjama opisanim pod tačkama II.1, II.2 i II.3 izreke presude počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1.tačka h) u vezi sa tačkama  a), d), e), i) i k) KZ BiH.

 

Tužilac je žalbu izjavio zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, kao i odluke o krivičnopravnoj sankciji, sa prijedlogom da Apelaciono vijeće u cjelosti žalbu prihvati kao osnovanu, te ukine pobijanu presudu u odnosu na tačke 1., 2. i 4. izmijenjene optužnice, te odredi ponovno održavanje pretresa, a da u odnosu na tačku 3. izmijenjene optužnice u odluci o krivičnopravnoj sankciji i troškovima krivičnog postupka presudu preinači tako što će optuženom izreći kaznu dugotrajnog zatvora u dužem trajanju i obavezati ga da nadoknadi troškove krivičnog postupka.

 

Branilac optuženog Dragana Šekarića je podnio žalbu koja je rješenjem predsjednika prvostepenog vijeća odbačena kao neblagovremena.

 

Optuženi Dragan Šekarić u svojoj žalbi prvostepenu presudu je pobijao u osuđujućem dijelu pozivajući se na žalbene osnove iz člana 296. tačka a) – bitne povrede odredaba krivičnog postupka i tačka c) - pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje ZKP BiH, sa prijedlogom da se prvostepena presuda u tom dijelu ukine  i donese nova oslobađajuća odluka

 

Apelaciono vijeće je dana, 30. septembra 2015. godine održalo javnu sjednicu na kojoj su stranke usmeno prezentirale razloge žalbe ostajući pri pismenim navodima i prijedlozima.

 

Nakon što je ispitalo pobijanu presudu u granicama žalbenih navoda, Apelaciono vijeće je donijelo navedenu odluku.