Preinačena prvostepena presuda u predmetu Gligor Begović

08.07.2016, 10:47

Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine je 27. juna 2016. godine otpremilo drugostepenu presudu od 28. aprila 2016. godine u predmetu Gligor Begović kojom je žalba branioca optuženog Gligora Begovića djelimično uvažena pa je prvostepena presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj S1 1 K 016600 14 Kri od 11.decembra 2015. godine preinačena u pogledu odluke o kazni  na način da je optuženi Gligor Begović, za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, za koje je prvostepenom presudom oglašen krivim, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina. U ostalom dijelu prvostepena presuda je ostala nepromijenjena.

 

Prvostepenom presudom od 11.decembra 2015. godine optuženi Gligor Begović oglašen je krivim da je radnjama opisanim u izreci osuđujućeg dijela pobijane presude počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, a u vezi sa članom 22. istog zakona, i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od trinaest (13) godina.

 

Istom presudom optuženi Gligor Begović je oslobođen optužbe da je radnjama opisanim u tačkama 9., 11., 14. i 17. izmijenjene optužnice počinio krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. KZSFRJ, radnjama pod tačkom 20. i 22. izmijenjene optužnice počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. KZ SFRJ i radnjom iz tačke 7. izmijenjene optužnice krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. KZ SFRJ u vezi s članom 22. istog zakona.

 

Takođe, presudom je odbijena optužba da je optuženi Gligor Begović radnjama opisanim u tačkama 1 i 1a) dispozitiva optužnice počinio krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. KZSFRJ, a radnjama opisanim pod tačkom 23., krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva  iz člana 142. KZ SFRJ.

 

Protiv prvostepene presude žalbu je blagovremeno izjavio branilac optuženog Gligora Begovića, i to zbog: bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o krivičnopravnim sankcijama, sa prijedlogom da Apelaciono vijeće Suda BiH istu uvaži, te pobijanu presudu ukine u osuđujućem dijelu radi postojanja apsolutno bitnih povreda krivičnog postupka, istu potvrdi u oslobađajućem dijelu i naredi održavanje glavnog pretresa pred Apelacionim vijećem Suda BiH ili da Apelaciono vijeće uvaži navode ove odbrane o pogrešnoj primjeni materijalnog prava na ispravno utvrđeno činjenično stanje i pobijanu presudu preinači na način da optuženog Begovića oslobodi od optužbe.

 

Apelaciono vijeće je dana, 28. aprila 2016. godine održalo javnu sjednicu na kojoj je branilac usmeno iznio žalbu, te je izjavio da u cjelosti ostaje pri istaknutim žalbenim prigovorima. Tužilaštvo nije dostavilo odgovor na žalbu u pisanom obliku, ali je tužilac usmeno iznio svoj odgovor i predložio da se ista u cjelosti odbije kao neosnovana.

 

Nakon što je ispitalo pobijanu presudu u granicama žalbenih navoda, Apelaciono vijeće je donijelo navedenu odluku.