Preinačena drugostepena presuda u predmetu Duško Jević i dr.

06.04.2017, 14:43

U postupku odlučivanja povodom odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojom je ukinuta presuda Suda Bosne i Hercegovine od 20.maja 2013. godine u dijelu koji se odnosi na primjenu blažeg krivičnog zakona, nakon održane javne sjednice u predmetu Duško Jević i dr., vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine donijelo je drugostepenu presudu kojom je presuda Suda Bosne i Hercegovine od 20.maja 2013. godine, preinačena u odnosu na primjenu krivičnog zakona i odluku o kazni, pa se radnje za koje su Duško Jević i Mendeljev Đurić prvostepenom presudom oglašeni krivim, pravno kvalifikuju kao krivično djelo genocid iz člana 141. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, u vezi sa članom 24. istog zakona. Za navedeno krivično djelo vijeće je osuđene Duška Jevića i Mendeljeva Đurića osudilo na kaznu zatvora u trajanju od po 20 (dvadeset) godina. Vrijeme koje su optuženi proveli u pritvoru i na izdržavanju kazne će se uračunati u izrečenu kaznu zatvora.  

U preostalom dijelu, presuda Suda Bosne i Hercegovine od 20.maja 2013. godine, ostala je neizmijenjena.

 

Sud je 25. maja 2012. godine , u predmetu Jević Duško i dr. izrekao prvostepenu presudu kojom su optuženi Jević Duško i Đurić Mendeljev oglašeni krivim za krivično djelo genocid. S tim u vezi, Sud je optuženim izrekao kaznu dugotrajnog zatvora, i to: Jević Dušku 35 godina, a Đurić Mendeljevu 30 godina. Sud je optužene Ikonić Neđu i Marković Gorana oslobodio optužbe da su počinili krivično djelo genocid.

 

Apelaciono vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, nakon održane sjednice dana, 20. maja 2013. godine donijelo je, a 16. augusta 2013. godine otpremilo, drugostepenu presudu.  Ovom presudom, prvostepena presuda Suda BiH od 25.05.2012. godine preinačena je u dijelu odluke o kazni, tako da je optuženi Jević Duško za krivično djelo genocid, za koje je oglašen krivim, osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 32 godine. Optuženi Đurić Mendeljev je za krivično djelo genocid, za koje je oglašen krivim, osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 28 godina. U ostalom dijelu prvostepena presuda je potvrđena.

 

Optuženi Duško Jević i Mendeljev Đurić su protiv navedene pravosnažne presude Apelacionog vijeća, podnijeli apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine ukazujući na navodne povrede prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine (Ustav BiH) i člana 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (EKLJP), kao i  povredu člana 7. EKLJP, te konačno i povredu prava na djelotvoran pravni lijek iz člana 13. EKLJP.

 

Ustavni sud BiH je svojom odlukom od 26. oktobra 2016. godine, u odnosu na osuđene Duška Jevića i Mendeljeva Đurića djelimično usvojio apelacije, s obzirom da je utvrđena povreda člana II/2. Ustava BiH i člana 7. EKLJP, te je ukinuta presuda Suda BiH od 20. maja 2013. godine u dijelu koji se odnosi na primjenu blažeg krivičnog zakona.

 

Apelaciono vijeće je dana, 03. marta 2017. godine održalo javnu sjednicu u predmetu protiv osuđenih Duška Jevića i Mendeljeva Đurića, nakon čega je donijelo navedenu odluku.