Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Petar Kovačević

06.07.2017, 15:44

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je drugostepenu presudu od 15. septembra 2016. godine kojom je odbijena kao neosnovana žalba branioca optuženog Petra Kovačevića, te je prvostepena presuda Suda BiH od 02.novembra 2015. godine potvrđena.

 

Prvostepenom presudom od 02. novembra 2015. godine optuženi Petar Kovačević je oglašen krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h),  progon ubistvom iz tačke (a),  zatvaranjem iz tačke (e), prisiljavanjem druge osobe na seksulani odnos (silovanje)  iz tačke (g),  a sve u vezi sa  sa članom 180. KZ BiH. S tim u vezi, Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od  9 (devet) godina.

Istom presudom na osnovu člana 284. stav 1. tačka c) ZKP BiH, optuženi Petar Kovačević oslobođen je od optužbe da je radnjama opisanim u  oslobađajućem dijelu izreke presude počinio krivično djelo, i to pod tačkom 1. oslobađajućeg dijela presude Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a), a sve u vezi sa članom 31. i 180. stav 1. KZ BiH, te pod tačkom 2. oslobađajućeg dijela presude krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) KZ BiH u vezi sa tačkama a) i k), a sve u vezi sa članom 29. i 180. KZ BiH.

 

Dana, 15.septembra 2016. godine održana je javna sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja.

 

Nakon što je ispitalo pobijanu presudu u granicama istaknutih žalbenih razloga i navoda, drugostepeno vijeće donijelo je navedenu odluku.