Uvažena žalba i ukinuta presuda u osuđujućem dijelu Ostoji Stanišiću

11.01.2018, 12:20

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, u krivičnom predmetu protiv optuženih Ostoje Stanišića i Marka Miloševića, nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja, donijelo je presudu kojom se uvažava žalba branioca optuženog Ostoje Stanišića, pa se presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 1 K 010315 12 Krl od 31.03.2017. godine, ukida u osuđujućem dijelu i određuje se održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, dok se žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine, u pogledu oslobađajućeg dijela, odbija kao neosnovana, te se presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 1 K 010315 12 Krl od 31.03.2017. godine, u tom dijelu potvrđuje.

 

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine, broj S1 1K 010315 12 KrI od 31.03.2017. godine optuženi Ostoja Stanišić oglašen je krivim da je radnjama opisanim u izreci presude počinio krivično djelo Genocid iz člana 141. KZ SFRJ u vezi sa članom 24. istog zakona, te je na osnovu odredbe člana 285. ZKP-a BiH, uz primjenu članova 33., 34., 38. i 41 KZ SFRJ, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 11 godina. Istom presudom, na osnovu odredbe člana 50. KZ SFRJ, optuženom je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme koje je proveo u pritvoru i to od 21.06.2012. godine do 12.04.2013. godine. Optuženi Marko Milošević istom presudom oslobođen je od optužbe da je počinio krivično djelo Genocid iz člana 171. tačka a) i b) Krivičnog zakona BiH u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 31. istog zakona.

                                                                       

Na osnovu odredbe člana 188. stav 4. i člana 189. stav 1. ZKP BiH, optuženi su oslobođeni dužnosti naknade troškova krivičnog postupka.

 

Protiv navedene presude žalbu je blagovremeno izjavilo Tužilaštvo BiH i to na oslobađajući dio presude zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, te zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, sa prijedlogom da Apelaciono vijeće usvoji žalbu i ukine presudu u ovom dijelu te odredi održavanje glavnog pretresa. Nadalje, Tužilaštvo BiH je uložilo žalbu i na osuđujući dio presude i to zbog odluke o krivično-pravnoj sankciji  te odluke o troškovima krivičnog postupka, sa prijedlogom da sud optuženom Ostoji Stanišiću izrekne kaznu zatvora u dužem trajanju, te da preinači odluku o troškovima i istog obaveže da naknadi troškove postupka.

 

Branilac optuženog Ostoje Stanišića je izjavio žalbu zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, kao i odluke o krivično-pravnoj sankciji, sa prijedlogom da se prvostepena presuda preinači i optuženog oslobodi od optužbe, ili da se pobijana presuda ukine i odredi održavanje pretresa pred Apelacionim vijećem. Protiv navedene presude žalbu je izjavio i optuženi Ostoja Stanišić (lično) sa prijedlogom da Apelaciono vijeće žalbu uvaži, pobijanu presudu preinači i oslobodi ga od optužbe, ili da ukine pobijanu presudu i odredi održavanje pretresa pred Apelacionim vijećem.

 

Odgovore na izjavljenu žalbu Tužilaštva dostavili su branioci optuženih Ostoje Stanišića i Marka Miloševića, dok je Tužilaštvo dostavilo odgovor na izjavljenu žalbu branioca optuženog Ostoje Stanišića kao i odgovor na žalbu optuženog Ostoje Stanišića lično, a sve sa prijedlogom da se žalba suprotne strane odbije kao neosnovana.

 

Na sjednici Apelacionog vijeća, održanoj dana 05.12.2017. godine, u smislu člana 304. ZKP BiH, tužilac i odbrana optuženih Ostoje Stanišića i Marka Miloševića su ukratko izložili žalbene razloge, te su takođe izneseni i odgovori na izjavljene žalbe.