Ostoja Stanišić osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina

11.10.2018, 12:40

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu protiv optuženog Ostoje Stanišića, nakon održanog pretresa pred tim vijećem, dana 11. 10. 2018. godine objavilo je presudu kojom je optuženog Ostoju Stanišića oglasilo krivim da je  počinio krivično djelo genocid iz člana 141. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), u vezi sa članom 24. istog zakona.

 

Optuženi Ostoja Stanišić oglašen je krivim što je u svojstvu komandanta 6. bataljona Zvorničke brigade, na širem području sela Petkovci i sela Đulići, uključujući osnovnu školu „Desanka Maksimović“ („Nova škola“ u Petkovcima) i  zgradu Doma kulture, koje su korištene za potrebe 6. bataljona, kao i  Crvenu Branu, sve u općini Zvornik, u julu 1995. godine, svjesno pružio pomoć pripadnicima vojske i policije RS, među kojima Radovanu Karadžiću, predsjedniku Republike Srpske i glavnokomandujućem VRS-a, Ratku Mladiću, komandantu Glavnog štaba VRS-a, Ljubiši Beari, načelniku Uprave za bezbjednost i obavještajne poslove Glavnog štaba VRS-a, Vujadinu Popoviću, načelniku za bezbjednost Drinskog korpusa VRS-a, Dragi Nikoliću, pomoćniku komandanta za bezbjednost Zvorničke brigade, koji su imali plan da se bošnjačko stanovništvo trajno ukloni iz Srebrenice, te da se uhvate, zatvore, prisilno premjeste, po prijekom postupku ubiju i zakopaju vojno sposobni muškarci i mladići bošnjačke nacionalnosti iz Zaštićene zone UN-a Srebrenica, te tako istrijebi grupa bošnjačkog naroda, pri čemu je ukupno civilno bošnjačko stanovništvo, do 40.000 bošnjačkih civila, preseljeno iz enklave Srebrenica, a više od 7.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka ubijeno po prijekom postupku, zakopano, te premješteno u sekundarne grobnice.

 

Apelaciono vijeće je optuženom Ostoji Stanišiću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina.

 

Na osnovu odredbe člana 50. KZ SFRJ, optuženom će se u izrečenu kaznu zatvora uračunati vrijeme koje je proveo u pritvoru, i to od 21.06.2012. godine do 12.04.2013. godine.

 

Na osnovu odredbe iz člana 188. stav 4.  optuženi je oslobađen dužnosti naknade troškova krivičnog postupka, dok su oštećeni sa imovinskopravnim zahtjevima, shodno članu 198. stav 2.  ZKP BiH, upućeni na parnicu.