Darko Mrđa i Zoran Babić oglašeni krivim za počinjenje krivičnog djela Zločini protiv čovječnosti

30.11.2018, 15:17

Sud Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu protiv optuženih u predmetu Darko Mrđa i dr. dana 30.11.2018. godine donio prvostepenu presudu kojom su optuženi Darko Mrđa i Zoran Babić oglašeni krivim da su počinili krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkama a) i k), Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, sve u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. istog Zakona.

 

Optuženi Darko Mrđa i Zoran Babić oglašeni su krivim što su u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, usmjerenog protiv nesrpskog civilnog stanovništva na području opštine Prijedor, u vremenskom periodu od mjeseca maja 1992. godine do kraja augusta 1992. godine, znajući za takav napad i da njihove radnje čine dio tog napada, Darko Mrđa i Zoran Babić, u svojstvu rezervnih policajaca – pripadnika Prvog interventnog voda pri Stanici javne bezbjednosti Prijedor, suprotno pravilima međunarodnog prava, zajedno počinili i pomagali progon nesrpskog civilnog stanovništva zbog njihove nacionalne i vjerske pripadnosti na teritoriji pod kontrolom vojske i policije Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, čineći to ubistvima i drugim nečovječnim djelima, učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja.

 

Sud Bosne i Hercegovine je optužene Darka Mrđu i Zorana Babića osudio na kaznu zatvora u trajanju od po 15 (petnaest) godina.

 

Na osnovu odredbe člana 284. tačka c) ZKP BiH, optuženi Darko Mrđa, Radenko Marinović i Zoran Babić oslobađaju se od optužbe da su radnjama u tački 1. oslobađajućeg dijela izreke presude, optuženi Darko Mrđa i Radenko Marinović, počinili krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom k) istog člana KZ BiH, sve u vezi sa članom 29., 53. i 180. stav 1. KZ BiH; a optuženi Zoran Babić i Radenko Marinović, radnjama u tački 2. oslobađajućeg dijela izreke presude, počinili krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a) (Radenko Marinović) i tačkom k) istog člana KZ BiH (optuženi Radenko Marinović i Zoran Babić), sve u vezi sa članom 29., 53. i 180. stav 1. KZ BiH.

 

Optuženi su oslobođeni dužnosti naknade troškova, te isti padaju na teret budžetskih sredstava.