Boro Milojica osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 8 godina

27.06.2019, 11:52

Sud Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu Boro Milojica i dr., nakon održanog glavnog pretresa, dana 27. juna 2019. godine, donio prvostepenu presudu kojom je optuženi Boro Milojica radnjama opisanim u tačkama izreke 1. i 2. oglašen krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi s tačkom a), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH).

 

Optuženi je oglašen krivim što je u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog stanovništva nesrpske nacionalnosti na području opštine Prijedor, u vremenskom periodu od juna 1992. godine do septembra 1992. godine, znajući za takav napad i znajući da njegove radnje čine dio tog napada, Boro Milojica u svojstvu pripadnika Šestog ljubijskog bataljona 43. prijedorske motorizovane brigade Vojske Republike Srpske suprotno pravilima međunarodnog prava, počinio progon civilnog stanovništva bošnjačke, hrvatske i romske nacionalnosti zbog njihove nacionalne i vjerske pripadnosti i to ubistvima.

 

Sud je optuženom Bori Milojici izrekao kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina.

 

Na osnovu odredbe iz člana 284. tačka c) ZKP BiH optuženi Boro Milojica i Želislav Rivić oslobađaju se od optužbe da su radnjama pobliže opisanim u izreci oslobađajućeg dijela izreke presude počinili krivična djela, i to:

- optuženi Boro Milojica radnjama opisanim u tačkama 1, 2, 3. i 4. izreke oslobađajućeg dijela presude krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) (progon) u vezi sa tačkom a) i u odnosu na radnje opisane u tačkama 2, 3. i 4. izreke oslobađajućeg dijela presude u vezi sa članom 29., a sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH,

- optuženi Želislav Rivić radnjama opisanim u tačkama 3. i 4. izreke oslobađajućeg dijela presude počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) (progon) u vezi sa tačkom a) a sve u vezi sa članom 29. i članom 180. stav 1. KZ BiH.

 

Optuženi Boro Milojica se u smislu odredbe člana 188. stav 4. ZKP BiH, a optuženi Želislav Rivić u smislu odredbe člana 189. stav 1. ZKP BiH oslobađaju dužnosti naknade troškova krivičnog postupka koji u cijelini padaju na teret budžetskih sredstava Suda.

 

Na osnovu člana 198. stavova 2. i 3. ZKP BiH oštećeni se sa imovinskopravnim zahtjevom upućuju na parnicu.