S1 1 K 024092 19 Kžk Boro Milojica i dr.

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a) a sve u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. KZ BiH.

Tužilački broj: T20 0 KTRZ 0004777 16

Broj optuženih: 2

Tužilac: Sedin Idrizović

Sudija za prethodno saslušanje: Vesna Jasenković

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Davorin Jukić, Darko Samardžić, Tatjana Kosović

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Dragomir Vukoje, Tihomir Lukes, Mirza Jusufović

Datum potvrđivanja optužnice : 10.01.2017.

Predmet pravosnažno okončan : 18.08.2021.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

Optužnica tereti optužene da su u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Srpske Republike Bosne i Hercegovine, a potom Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog stanovništva nesrpske nacionalnosti na području općine Prijedor, u periodu od maja 1992. do septembra 1992. godine, znajući za taj napad i da njihove radnje čine dio tog napada, optuženi Boro Milojica i Želislav Rivić, u svojstvu pripadnika VI ljubijskog bataljona 43. prijedorske motorizovane brigade Vojske Republike Srpske, ubistvima počinili progon civilnog stanovništva bošnjačke, hrvatske i romske nacionalnosti zbog njihove nacionalne i vjerske pripadnosti.

 


Optuženi/na: Boro Milojica
Branilac: Ranko Dakić
Presuda/Odluka Djelimična
Optuženi/na: Želislav Rivić
Presuda/Odluka Oslobađajuća

1.

Optuženi/na: Boro Milojica
Djelo: Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a) a sve u vezi sa čl. 29. i 180. stav 1. KZ BiH.
Mjesto učinjenja djela: Prijedor
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

2.

Optuženi/na: Želislav Rivić
Djelo: Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a) a sve u vezi sa čl. 29. i 180. stav 1. KZ BiH.
Mjesto učinjenja djela: Prijedor
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Boro Milojica
Pritvor Period: 28.10.2020-
Optuženi/na: Želislav Rivić
Mjere osiguranja Zabrana sastajanja s određenim licima Period:

Sud Bosne i Hercegovine je dana, 10. januara 2017. godine potvrdio optužnicu koja optužene Milojica Boru i Rivić Želislava tereti da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti u vezi sa članom 172. stav 1. i u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH.

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 14. februara 2017. godine pred Odjelom I za ratne zločine Suda, u predmetu Boro Milojica i dr., optuženi Boro Milojica i Želislav Rivić izjasnili se da nisu krivi za krivično djelo zločini protiv čovječnosti.   

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 27. juna 2017. godine.

 

Pretresno vijeće u sastavu: Jukić Davorin, Samardžić Darko, Kosović Tatjana

 

Sud Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu Boro Milojica i dr., nakon održanog glavnog pretresa, dana 27. juna 2019. godine, donio prvostepenu presudu kojom je optuženi Boro Milojica radnjama opisanim u tačkama izreke 1. i 2. oglašen krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi s tačkom a), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH).

Sud je optuženom Bori Milojici izrekao kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina.

 

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine je dana 1.11.2019. godine donijelo rješenje u predmetu Boro Milojica i dr., kojim je uvažena žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine, pa je presuda Suda Bosne i Hercegovine od 27.06.2019. godine ukinuta u cijelosti, te je određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja.

Početak pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja održan je 28.  januara 2020. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Vukoje Dragomir, Lukes Tihomir, Jusufović Mirza