Djelimično uvažene žalbe branilaca optuženih Darka Mrđe i Zorana Babića u predmetu Darko Mrđa i dr.

05.08.2019, 14:33

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja u krivičnom predmetu Darko Mrđa i dr. donijelo presudu kojim se žalba Tužilaštva BiH odbija kao neosnovana, dok se žalbe branilaca optuženih Darka Mrđe i Zorana Babića, kao i optuženog Zorana Babića djelimično uvažavaju pa se prvostepena presuda ovog Suda, broj S1 1 K 020819 16 Kri od 23.4.2019. godine, preinačava u odluci o kazni, na način da se:

 

  • Optuženom Darku Mrđi za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. KZ BiH, za koje je oglašen krivim prvostepenom presudom ovog Suda broj S1 1 K 020819 16 Kri od 23.4.2019. godine, utvrđuje se kazna zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina, te ga, uzimajući kao utvrđenu kaznu zatvora od 17 godina izrečenu presudom Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju broj IT 02-59-S od 31.3.2004. godine, uz primjenu člana 53. stav 2. tačka b) i člana 55. KZ BiH, osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina.
  • Optuženom Zoranu Babiću za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH, za koje je oglašen krivim prvostepenom presudom ovog Suda broj S1 1 K 020819 16 Kri od 23.4.2019. godine, utvrđuje se kazna zatvora u trajanju od 13 (trinaest) godina, te ga, uzimajući kao utvrđenu kaznu dugotrajnog zatvora izrečenu pravosnažnom presudom Suda BiH broj S1 1 K 011967 12 Kri od 27.3.2014. godina u trajanju od 35 godina, uz primjenu člana       53. stav 2. tačka a) i člana 55. KZ BiH osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 35 (trideset pet) godina.

 

Optuženim Darku Mrđi i Zoranu Babiću u izrečene jedinstvene kazne uračunava se pritvor i vrijeme provedeno na izdržavanju kazni i to:

  • optuženom Darku Mrđi po presudi MKSJ broj IT-02-59-S od 31. marta 2004. godine, period od 13. juna 2002. godine pa do 10. oktobra 2013. godine, kao i pritvor u ovom predmetu u periodu od 17.2.2016. godine do 28.4.2016. godine,
  • optuženom Zoranu Babiću pritvor u periodu od 27.5.2008. do 29.5.2008. godine, od 21.12.2010. do 25.10.2011. godine, te vrijeme na izdržavanju kazne zatvora po presudi Suda BiH broj S1 1 K 003472 12 Kžk od 15.2.2013.godine, počev od 15.2.2013. godine pa dalje.

 

U ostalom dijelu prvostepena presuda ostaje neizmijenjena.

 

******

 

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine (Sud BiH), broj: S1 1 K 020819 16 Kri od 23.4.2019., optuženi Darko Mrđa oglašen je krivim da je radnjama opisanim u izreci pobijane presude, počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) KZ BiH, u vezi sa tačkom a), što se odnosi na radnje tačaka 1, 2, 4. i 5. osuđujućeg dijela izreke presude, sve u vezi sa članom 29. (za tačku 4.) i članom 180. stav 1. istog Zakona, te u vezi sa tačkom k) istog člana KZ BiH (za tačke 3. i 4. osuđujućeg dijela izreke presude, a sve u vezi sa članom 29. KZ BiH i 180. stav 1. KZ BiH, te optuženi Zoran Babić u tački 5. osuđujućeg dijela izreke presude, oglašen je krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) KZ BiH, u vezi sa tačkom a) u vezi sa članom 180. stav 1. istog Zakona, čime je Sud oba optužena osudio na kaznu zatvora u trajanju od po 15 (petnaest) godina, te je optuženom Mrđi u izrečenu kaznu uračunao vrijeme koje je proveo u pritvoru i to period od 17.2.2016. do 28.4.2016.godine.

 

Također, istom presudom, optuženi Darko Mrđa, Zoran Babić i Radenko Marinović, na osnovu člana 284. tačka c) ZKP BiH, oslobođeni su optužbe da su počinili radnjama u tački 1. oslobađajućeg dijela izreke presude, optuženi Darko Mrđa i Radenko Marinović, krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi s tačkom k) istog člana KZ BiH, sve u vezi sa članom 29., 53. i 180. stav 1. KZ BiH; a optuženi Zoran Babić i Radenko Marinović, radnjama u tački 2. oslobađajućeg dijela izreke presude, krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a) (Radenko Marinović) i tačkom k) istog člana KZ BiH (optuženi Radenko Marinović i Zoran Babić), a sve u vezi sa članovima 29, 53. i 180. stav 1. KZ BiH.

 

Na osnovu odredbe člana 198. stav 3. ZKP BiH, oštećeni su s imovinskopravnim zahtjevima upućeni na parnicu.

 

Protiv ove presude žalbu su izjavili Tužilaštvo BiH, i to zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja u oslobađajućem dijelu izreke pobijane presude, s prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH uvaži žalbu, ukine u cijelosti ili u oslobađajućem dijelu pobijanu prvostepenu presudu te odredi održavanje pretresa. Protiv prvostepene presude žalbe su izjavili branioci optuženih Darke Mrđa i Zorana Babića, kao i optuženi Babić lično i to zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o krivičnopravnim sankcijama, s prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH ukine prvostepenu presudu i predmet vrati na ponovni pretres ili da istu preinači tako što će optužene osloboditi od optužbe.

 

Također, Sud je zaprimio odgovore branilaca na uloženu žalbu Tužilaštva BiH i to od branilaca optuženih Darka Mrđe, Radenka Marinovića i Zorana Babića, kao i odgovor optuženog Zorana Babića u kojima je navedeno da je žalba Tužilaštva BiH neosnovana i da je kao takvu treba odbiti, dok Tužilaštvo BiH nije dalo pismeni odgovor na žalbe optuženih.

 

Na sjednici vijeća Apelacionog odjeljenja, održanoj dana 23.5.2019. godine u smislu odredbe člana 304. ZKP BiH, tužilac Tužilaštva BiH i branioci optuženih ostali su kod pismeno iznijetih žalbenih prigovora i razloga. Optuženi koji su uredno obaviješteni nisu se pojavili na javnoj sjednici vijeća.