Ukinuta prvostepena presuda u predmetu Boro Milojica i dr.

12.12.2019, 11:57

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine je dana 1.11.2019. godine donijelo rješenje u predmetu Boro Milojica i dr., kojim je uvažena žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine, pa je presuda Suda Bosne i Hercegovine od 27.06.2019. godine ukinuta u cijelosti, te je određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja.

 

Presudom Suda Bosne i Hercegovine od 27.06.2019. godine optuženi Boro Milojica oglašen je krivim da je radnjama opisanim u osuđujućem dijelu izreke pobijane presude počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) (progon) u vezi sa tačkom a) lišenje druge osobe života (ubistvo), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH). Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina. Istom presudom optuženi Boro Milojica i Želislav Rivić oslobođeni su optužbe da su radnjama opisanim u oslobađajućem dijelu izreke pobijane presude počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) (progon) u vezi sa tačkom a), sve u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. KZ BiH.

 

Oštećeni u ovom predmetu su sa imovinskopravnim zahtjevom upućeni na parnicu.