X-KRŽ-06/275 Rašević Mitar i dr.

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Krivično djelo zločina protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa sljedećim tačkama: • lišenje druge osobe života (ubistvo) • deportacija ili prisilno preseljenje stanovništva • zatvaranje ili drugo teško oduzimanje fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava • mučenje • prisilni nestanak osoba • i druga nečovječna djela, a sve u vezi s članom 180. stav 1. i 2. KZ BiH (individualna i komandna odgovornost) i 29. (saučinitelji) istog Zakona

Tužilački broj: KT-RZ-162/06

Broj optuženih: 2

Tužilac: Behaija Krnjić

Sudija za prethodno saslušanje: Pietro Spera

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Hilmo Vučinić, Shireen Avis Fisher, Paul M. Brilman

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Dragomir Vukoje, Azra Miletić, John Fields

Datum potvrđivanja optužnice : 29.12.2006.

Predmet pravosnažno okončan : 06.11.2008.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

Prema navodima optužnice, u periodu od aprila 1992. godine do oktobra 1994. godine, Mitar Rašević u svojstvu komandanta straže i Savo Todović u svojstvu zamjenika upravnika Kazneno-popravnog doma „Foča“ učestvovali su zajedno s upravnikom doma, stražarima i drugim osobama u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bio zarobljavanje muslimana i drugih nesrpskih civila iz Foče i okolnih područja u nehumanim uslovima u KPD-u. Optužnica navodi da su Mitar Rašević i Savo Todović kao nadređene i odgovorne osobe propustili da preduzmu nužne i razumne mjere u sprečavanju činjenja zločina i kažnjavanju počinitelja istih.

 Optužnica navodi da je u navedenom periodu u KPD „Foča“, koji je imao sva obilježja logora, bez pravnog osnova bilo nezakonito zatvoreno najmanje 700 zatvorenika nesrpske nacionalnosti. Mitar Rašević je bio zadužen za najmanje 37 zatvorskih stražara nad kojim je imao efektivnu kontrolu, dok je Savo Todović kao drugi u pravnoj hijerarhiji imao slična ovlaštenja i dužnosti koje ima i upravnik. 

Prema navodima optužnice, u navedenom periodu stražari pod komandom Mitra Raševića su birali zatvorenike na osnovu spiskova koje je sastavljao Savo Todović. Ovi zatvorenici su zatim odvođeni u prostorije za ispitivanje u kojima su bili premlaćivani, mučeni, a neki i ubijani.

 U periodu od juna do augusta 1992. godine, prema navodima optužnice, stražari pod komandom Mitra Raševića, te pripadnici vojske i policije su sa znanjem i dopuštenjem Raševića i Todovića ulazili u KPD te fizički i psihički mučili zarobljenike. Ova mučenja su, prema optužnici, rezultirala smrću 26 lica. 

 Optužnica navodi da su u periodu od aprila 1992. godine do oktobra 1994. godine, Rašević i Todović doprinosili stvaranju i održavanju atmosfere straha i loših životnih uslova u logoru. Mitar Rašević i Savo Todović su, navodno, prijetili zarobljenicima nanošenjem teških fizičkih povreda u slučaju bjekstva.

 Također, prema navodima optužnice, Rašević i Todović su učestvovali u stvaranju sistema prisilnog rada u domu, između ostalog, sastavljajući spiskove zatvorenika koji će raditi na određenim lokacijama.


Optuženi/na: Rašević Mitar
Branilac: Slaviša Prodanović
Presuda/Odluka Osuđujuća
Optuženi/na: Todović Savo
Branilac: Mladen Šarenac i Jovan Debelic
Presuda/Odluka Osuđujuća

1.

Optuženi/na: Rašević Mitar
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH).
Mjesto učinjenja djela: Foča
Vrijeme učinjenja djela: 1992. - 1994.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

2.

Optuženi/na: Todović Savo
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH).
Mjesto učinjenja djela: Foča
Vrijeme učinjenja djela: 1992. - 1994.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Rašević Mitar
Pritvor Period: 15.08.2003. -
Optuženi/na: Todović Savo
Pritvor Period: 03.10.2006. -

Sud je prilagođenu optužnicu prihvatio 29. decembra 2006. godine.

Optuženi nisu pristupili ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 15. januara 2007. godine, te je Sud u skladu sa zakonom konstatovao da optuženi poriču krivnju.

Glavni pretres je započeo 6. aprila 2007. godine.

Pretresno vijeće u sastavu: Hilmo Vučinić, Shireen Avis Fisher i Paul M. Brilman.

Sudsko vijeće je 28. februara 2008. godine izreklo prvostepenu presudu kojom su Mitar Rašević i Savo Todović oglašeni krivim što su radnjama opisanim u izreci navedene presude, pod tačkama od 1 do 5, učinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona BiH, a sve u vezi s članom 29. i članom 180. stav 1. i 2. KZ BiH – i to:

- pod tačkom 1. – koja uključuje podtačke 1.b) i 1.c) – mučenje i druga nečovječna djela slične prirode, učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušavanja zdravlja iz tačke k) i f) člana 172. KZ BiH;

- pod tačkom 2. – lišenje druge osobe života (ubistvo), iz tačke a) člana 172. KZ BiH;

- pod tačkom 3. – zatvaranje ili drugo teško oduzimanje slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, te druga nečovječna djela slične prirode, učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušavanja zdravlja iz tačaka e) i k) člana 172. KZ BiH;

- pod tačkom 4. – koja uključuje podtačku 4.a) odvođenje u ropstvo iz tačke c) člana 172. KZ BiH, pod tačkom 4.b) i 4.c) odvođenje u ropstvo i druga nečovječna djela slične prirode, učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja iz tačaka c) i k) člana 172. KZ BiH, te

- pod tačkom 5. – deportacija ili prisilno preseljenje stanovništva i prisilni nestanak osoba, iz tačaka d) i i) iz člana 172. KZ BiH.

Za navedeno krivično djelo prvostepeno vijeće je optuženog Mitra Raševića osudilo na kaznu zatvora u trajanju od osam (8) godina i šest (6) mjeseci, a optuženog Savu Todovića na kaznu zatvora u trajanju od dvanaest (12) godina i šest (6) mjeseci.

Istom presudom optuženi su oslobođeni optužbe da su na način opisan u tačkama 1. i 1.a) oslobađajućeg dijela presude počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačke f) i k) KZ BiH.

 Sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja održana je: 6.11.2008.godine

Vijeće Apelacionog odjeljenja u sastavu: Dragomir Vukoje, Azra Miletić i John Fields.

Apelaciono vijeće je 6. novembra 2008. godine donijelo drugostepenu presudu kojom je odbijena kao neosnovana žalba Tužilaštva BiH, dok je djelimičnim uvažavanjem žalbi branilaca optuženog Mitra Raševića i optuženog Save Todovića, te žalbe optuženog Save Todovića lično, prvostepena presuda Suda BiH od 28.2.2008. godine, preinačena – i to: u pogledu pravne ocjene krivičnog djela, na način da su optuženi Mitar Rašević i Savo Todović oglašeni krivim da su radnjama opisanim u izreci prvostepene presude učinili krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi s tačkama a), c), d), e), f), i) i k) KZ BiH, a sve u vezi s članom 29. i članom 180. stav 1. KZ BiH; u dijelu odluke o kazni u odnosu na optuženog Mitra Raševića, tako da se optuženi Mitar Rašević, za krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi s tačkama a), c), d), e), f), i) i k) KZ BiH, a sve u vezi s članom 29. i članom 180. stav 1. KZ BiH, za koje je oglašen krivim, osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od sedam (7) godina, u koju kaznu mu se, na osnovu člana 56. KZ BiH i člana 2. stav 4. Zakona o ustupanju predmeta od strane MKSJ Tužilaštvu BiH i korištenju dokaza pribavljenih od MKSJ-a u postupcima pred sudovima BiH, ima uračunati vrijeme provedeno u pritvoru počev od 15.8.2003. godine. U preostalom dijelu prvostepena presuda ostala je neizmijenjena.

 


Vijesti: